logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ

व्यक्तिगत विवरण

जन्म मिति

लिङ्

स्थायी ठेगाना

हाल को ठेगाना

नागरिकताको विवरण

जिल्ला र नागरिकता नम्बर लाई username (प्रयोग शब्द) बनाउनु होला *

वैवाहिक स्थिति

शैक्षिक योग्यता

Add More  plus

आफ्नो क्षेत्र र तह छान्नुहोस

शिपमूलक वा व्यवसायिक तालिम भए सोको विवरण

Add More  plus

कामको अनुभव भए सोको विवरण

काम गरेको अवधि

Add More  plus

हाल रोजगारीमा रहेको भए सो को विवरण, कामको प्रकृति र परीवर्तन गर्न चाहेको भए सो को कारण

ईच्छाईएको कामको प्रकृति

माथि भरिएको सम्पूर्ण व्यहोराहरु साँचो छन् । अन्यथा ठहर भएमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।