logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

शीप अनुसार कामहरु

CONSTRUCTION

 

Bricklayer/ Mason [10]

Carpentry and Interior Decorator [10]

Construction Carpenter [10]

Construction Worker [10]

 
     
 
 

कामहरु खोज्नुहोस्

कामको दर्जा

रोजगारदाता

शिक्षा

अन्तिम मिति

General workers

Antenna International SLC Passed 2012-06-14

General workers

Antenna International SLC Passed 2012-06-14

General workers

Antenna International SLC Passed 2012-06-14

General workers

Antenna International SLC Passed 2012-06-14