logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
  • शीप अनुसार कामहरु
  • नयाँ कामहरु
  • ठाउँ अनुसार कामहरु

क्षेत्र हरु

कार्यालय को नाम

आवश्यक संख्या

चिकित्सा क्षेत्र

Hacked By Cyber iQ (Hacked By Cyber iQ )
 
कार्यालय को नाम आवश्यक संख्या दरखास्त दिने अंतिम मिति  
Hacked By Cyber iQ Hacked By Cyber iQ 5-5-1969 ( अहिले दर्खास्त गर्नुहोस् )

जिल्ला को नाम

काम

आवश्यक संख्या

दरखास्त दिने अंतिम मिति

भोजपुर

Hacked By Cyber iQ Hacked By Cyber iQ 5-5-1969
 
 
 
  • उपलव्ध जनशक्तिहरू
  • शीप अनुसार उपलव्ध जनशक्ति हरु
  • ठाउँ अनुसार उपलव्ध जनशक्ति हरु
नाम शीप तथा अनुभव ठेगाना दर्ता मिति
Bir mahara - कैलाली 2018-06-28
निर्मल पौडेल राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका कृषकहरुको खेती तथा पशु-स्वास्थ प्राविधिक सहयोग र रिपोर्टिङ स्याङ्गजा 2017-11-07
Ramesh b.Negi - कन्चनपुर 0000-00-00
Manmati Devi Negi - कन्चनपुर 0000-00-00
Sarita Dhami (Saud) - कन्चनपुर 0000-00-00
थप कामदार/कर्मचारी..

काम को क्षेत्र

कामदार को नाम

शैक्षिक योग्यता

अनुभव

ठेगाना

दर्ता मिति

ब्यवस्थापन क्षेत्र

Bir mahara +2 कैलाली 2018-06-28

चिकित्सा क्षेत्र

निर्मल पौडेल एस.एल. सी स्याङ्गजा 2017-11-07
Ramesh b.Negi S.L.C कन्चनपुर 0000-00-00
Manmati Devi Negi S.L.C कन्चनपुर 0000-00-00
Sarita Dhami (Saud) S.L.C कन्चनपुर 0000-00-00
 
थप शीपहरु..

जिल्ला को नाम

कामदार को नाम

शैक्षिक योग्यता

अनुभव

दर्ता मिति

कैलाली

Bir mahara +2 2018-06-28

नवलपरासी

निर्मल पौडेल एस.एल. सी 2017-11-07

कन्चनपुर

Ramesh b.Negi S.L.C 0000-00-00

कन्चनपुर

Manmati Devi Negi S.L.C 0000-00-00

कन्चनपुर

Sarita Dhami (Saud) S.L.C 0000-00-00
 
थप शीपहरु..