logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
   

Job Detail


General workers


कार्यालयको नाम : HaCked by KiLLeR-X

आवश्यक संख्या : HaCked by KiLLeR-X

स्थान : झापा

कामको मुख्य वर्ग : प्राविधिक

कामको थप वर्ग : कृषि क्षेत्र

शिक्षा : HaCked by KiLLeR-X

प्रस्तावित तलब : HaCked by KiLLeR-X

कामको विशेष विवरण


HaCked by KiLLeR-X

कामको विवरण


HaCked by KiLLeR-X

दर्खास्त निर्देशन


HaCked by KiLLeR-X


Send your resume in ktm_hr@ilo.org