logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ
     
 

कामहरु खोज्नुहोस्

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,काम पाउन सकिने जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
 
     
 

उपलव्ध जनशक्तिहरु खोज्नुहोस

मुख्य शब्दहरु लेख्नुहोस् उदाहरणको लागि: काम को क्षेत्र,कामदार भएको जिल्ला
 
     
   
     
   
     
   
     
   

Job Detail


General workers


कार्यालयको नाम :

आवश्यक संख्या :

स्थान :

शिक्षा :

प्रस्तावित तलब :

कामको विशेष विवरण


कामको विवरण


दर्खास्त निर्देशनSend your resume in ktm_hr@ilo.org