:: Welcome to our site ::
logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ

Forgot Password

के तपाईले आफ्नो गोप्यशब्द बिर्सिनुभयो?
तलका प्रश्नहरुको जवाब दिएर आफ्नो गोप्यशब्द पाउनुहोस

मलाई मेरो गोप्यशब्द(Password) ईमेल बाट पठाउनु होस   मेरो गोप्यशब्द(Password) यहीं देखाउनुहोस