logo
रोजगार सूचना केंद्र को वेब साईट मा स्वागत छ

रोजगारदाताको विवरण

रोजगारदाताको ठेगाना

प्रतिष्ठान दर्ता सम्बन्धी विवरण

दर्ता भएको साल

प्रतिष्ठान को नाम र दर्ता नम्बर लाइ username (प्रयोग शब्द) बनाउनु होला *

रोजगारी प्रदान गरिने संभावित स्थान

आवश्यक जनशक्तिको विवरण

Add More  plus